Regulanim Sklepu:
Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy jest dostępny w domenie hasconnect.pl na odpowiednich podstronach
oraz jest prowadzony przez Sprzedawcę.
2. W przypadku reklamacji złożonego Zamówienia należy kontaktować się ze Sprzedawcą
używając następujących danych kontaktowych: numer telefonu: +48 535 530 656, adres e-
mail: info@hasconnect.pl, przez formularz kontaktowy dostępny w zakładce Kontakt.
3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą telefonu, adresu poczty
elektronicznej i formularza kontaktowego dostępnego w ramach strony.
4. Zasady korzystania oraz składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży Produktów
oraz dokonywania reklamacji w ramach Sklepu określa niniejszy Regulamin.
5. Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi lub Użytkownikowi Regulamin przed
rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego. Klient może utrwalić treść Regulaminu
w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.
6. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja
postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na
wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
7. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają
podatek VAT).
8. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich
opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu
cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu
cywilnego.
9. W ramach korzystania ze Sklepu zabrania się dostarczania informacji o charakterze
bezprawnym oraz w szczególności zabrania się: rozsyłania i umieszczania w ramach
Sklepu spamu, dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w
szczególności w ramach formularzy znajdujących się na stronie www;
10. Nakazuje się:
a) Korzystanie ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;
b) Korzystanie ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
c) Korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Sklepu
wyłącznie w celu osobistego użytku, zgodnie z udzieloną licencją.
11. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając
niepoprawnych danych osobowych.
2. Definicje
Sprzedawca – HAS Maciej Has, Os. Pod Skarpą 21/31, 34-100 Wadowice, NIP: 5512279829.

Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca
osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w
ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której
przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia Produktów
związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla
przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz
art. 385/5, art. 556/4, art. 556/5 i art. 576/5 ustawy Kodeks cywilny.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą
prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu
działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem hasconnect.pl oraz na
odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać Zamówień i
zakupów określonych Produktów.
Produkt – produkty fizyczne i/lub elektroniczne zakupione lub dostępne w Sklepie. Produkty są
sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
Produkt elektroniczny – produkt zakupiony w Sklepie, dostępny wyłącznie w wersji
elektronicznej. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
Produkt fizyczny – produkt zakupiony w Sklepie, dostępny wyłącznie w wersji fizycznej.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za
pośrednictwem Sklepu.
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako
Kodeks cywilny.
Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), dalej jako UŚUDE.
Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia
Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na
warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i
zrealizować Umowę Sprzedaży.
Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej
fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków
porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Operator płatności – PAYPRO S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań NIP: 779-236-98-87,
REGON: 301345068, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego Nr KRS: 0000347935.
Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku  od towarów i
usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów
płatności internetowych.
System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania,
zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez
sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego
(Internet).
Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta
(Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako
Kodeks cywilny.
RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).
3. Wymagania techniczne
1. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji sklepu internetowego w sposób zgodny z
Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania
Sklepu internetowego oraz innych Klientów.
12. Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania
zamówień na Produkty i Produkty Elektroniczne potrzebne są: dostęp do Internetu z
umożliwiającego to urządzenia; odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki
internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox,
Safari, Google Chrome, aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail,
aktualne narzędzie/program obsługujący pliki elektroniczne w formacie pdf., doc., docx, xsl,
mobi, pub. itp. – w przypadku zamówienia produktów elektronicznych w formacie
elektronicznym opisanym w ofercie.
13. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji
lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez
nieuprawnione osoby trzecie.

14. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania Sklepu.
4. Produkty dostępne w sklepie
1. Produkty dostępne w Sklepie są każdorazowo przedstawione w bieżącym asortymencie na
stronie Sklepu. Mogą to być Produkty elektroniczne lub fizyczne, co każdorazowo
wskazane jest w opisie danego Produktu.
15. W ofercie Sklepu są również Produkty wykonywane na indywidualne zamówienie Klienta.
16. Klient chcący dokonać indywidualnego zamówienia, powinien skontaktować się ze
Sprzedawcą pod adresem e-mail wskazanym w niniejszym Regulaminie.
17. Po uzgodnieniu parametrów i cech Produktu z Klientem, zostanie on przygotowany na jego
indywidualne zamówienie.
18. Proces zamówienia Produktu indywidualnego, zostanie uzgodniony odrębnie z Klientem.
19. Specyfika każdego Produktu, jego skład oraz cechy charakterystyczne znajdują się w
opisach Produktu w Sklepie.
5. Składanie i realizacja zamówień
1. Klient może dokonać zakupu Produktu poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej
podstrony Sklepu. Klient może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Produktu w
różnych cenach (o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie Produktu).
20. Po dokonaniu wyboru Produktu, celem dokonania zakupu Klient powinien podejmować
kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. Klient powinien w
pierwszej kolejności kliknąć w przycisk „KUP TERAZ” pokazany wraz z ceną i opisem
produktu, w wyniku czego wybrany Produkt zostanie dodany do koszyka zakupowego.
Następnie, może dokonać dalszych zakupów lub kliknąć w przycisk „Zobacz koszyk”, a
następnie kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy” i sfinalizować zakup na kolejnej stronie.
21. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach
następujących danych: imienia i nazwiska oraz opcjonalnie nazwy firmy, adresu (kraj, ulica,
numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto), numeru telefonu, adresu e-mail,
akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego jako „Akceptuje
regulamin”. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia.
22. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do
formy płatności za zamówione Produkty, z obecnie dostępnych w Sklepie.
23. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” –
Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w
zakresie wybranych przez siebie Produktów, jak również co do formy płatności.

24. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość, iż zawarcie umowy
związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.
25. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze
Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.
26. Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z formy płatności, dostępnej w Sklepie, a
następnie dokonuje wpłaty.
27. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany
przez Klienta w formularzu Zamówienia.
28. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości
e-mail, o której mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta
w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
29. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku:
a) nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia (brak wszystkich
danych potrzebnych do realizacji Zamówienia),
b) nieotrzymania wpłaty w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia (w przypadku wyboru
opcji płatności przelewem).
6. Ceny i realizacja zamówień
1. Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają
wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne.
30. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie,
wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i
dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe
uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w
życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego
Produktu.
31. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.
32. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
a) przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy. W tym celu proszę
skontaktować się ze Sprzedawcą na dane kontaktowe podane w Regulaminie. Produkt
zostanie wysłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym
Sprzedawcy;
b) przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy za
pośrednictwem systemu Przelewy24. Produkt zostanie wysłany po otrzymaniu i
zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowych Sprzedawcy;
c) kartą płatniczą – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy za pośrednictwem systemu
Przelewy24. Produkt zostanie wysłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na
rachunku bankowych Sprzedawcy; operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent
Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

33. W przypadku płatności elektronicznych produkt zostanie wysłany po otrzymaniu i
zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy.
34. Dokonując zapłaty za Produkt Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów
rabatowych poprzez wpisanie kodu kuponu w polu „Dodaj rabat” i kliknięcie przycisku „+”.
Zniżka zostanie doliczona do koszyka.
35. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane
dane firmy) w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Klienta automatycznie, na co
Klient niniejszym wyraża zgodę. 
7. Dostawa produktów – koszty, formy i terminy
1. Wysyłka Produktu nastąpi w terminie od 5 do 20 dni roboczych od momentu przyjęcia
Zamówienia do realizacji.
36. Klient ma do wyboru następujące formy dostawy:
a) paczkomaty,
b) przesyłka kurierska,
c) przesyłka elektroniczna.
37. Dostawy realizowane są na terenie Polski.
38. Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazany w Formularzu Zamówienia adres wysyłki
lub adres e-mail.
39. Dostawy Produktów fizycznych odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
40. Koszty dostaw Produktów fizycznych podane są w momencie składania Zamówienia i
przeliczania koszyka. Klient może się z nimi zapoznać przed dokonaniem Zamówienia.
Ceny Produktów fizycznych nie zawierają cen dostawy, które doliczane są zgodnie z
aktualnym cennikiem Sklepu.
41. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w formie przedpłaty czas wysyłki Produktu
liczy się od dnia uznania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
42. Jeżeli przy zakupie Klient wybiera płatność w formie przedpłaty to zobowiązuje się do
niezwłocznej wpłaty środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. W razie braku wpłaty na
rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia w
Sklepie (z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy),
Zamówienie ulega anulowaniu.
43. Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 
8. Usługi świadczone drogą elektroniczną
1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą
elektroniczną.

44. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę
jest umożliwienie Klientowi zawarcia umowy (zakupu) ze Sprzedawcą drogą elektroniczną.
Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, w ramach ceny zapłaconej z tytułu złożenia
Zamówienia.
45. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę w postaci wysyłki newslettera, jeśli
Klient wyraził na nią zgodę. Szczegóły dotyczące wysyłki newlettera, zapisu, rezygnacji z
jego otrzymywania opisane zostały w polityce prywatności.
46. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z
korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące
zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
47. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania.
Klient jest uprawniony poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub
przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
48. Zabronione jest udostępnianie danych Konta Klienta osobom trzecim.
49. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o
świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do
składania Zamówień w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu
wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Klienta przed rozwiązaniem umowy.
50. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca  może wypowiedzieć umowę o
świadczenie usługi elektronicznej i pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze
skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego
naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w
przypadku, gdy Klient korzysta ze Sklepu w sposób niezgodny z przepisami prawa lub
postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem
Konta i Sklepu,  w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, kopiuje
Produkty i Usługi Sprzedawcy lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody
Sprzedawcy, podaje Sprzedawcy dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym,
nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub
próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Sklepu i Konta w celu niedozwolonego
uzyskania dostępów do jego zasobów.
51. Strony mogą również rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w drodze
porozumienia stron w każdym czasie.
52. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie,
z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
9. Reklamacje
1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221
Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów zakupionych przez
Klienta (rękojmia), a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta i art.
556 i następne Kodeksu Cywilnego.
53. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.

54. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie
określonym w Kodeksie cywilnym, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
55. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko,
adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia
wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej
reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.
56. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany w niniejszym
Regulaminie.
57. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania
reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego
reklamację.
58. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.
59. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego
Regulaminu, może także skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie w celu zgłoszenia
reklamacji i uzyskania informacji na temat procesu jej rozpatrzenia.
60. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszty reklamacyjne ponosi Sprzedawca, w
szczególności koszty dostarczenia Produktu do Sprzedawcy, jak i ponownego odesłania go
do Klienta przez Sprzedawcę.
10. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta
1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia
zawarcia umowy, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 6.
61. Bieg terminu do odstąpienia od umowy dla produktów fizycznych rozpoczyna się:
a) od objęcia produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę,
inną niż przewoźnik,
b) od objęcia w posiadanie przez Konsumenta ostatniego produktu/partii/części – w
przypadku dostarczania wielu sztuk produktu, dostarczanego osobno, podzielonego na
partie lub części,
c) od objęcia w posiadanie przez Konsumenta pierwszego z produktów – w przypadku jego
regularnego dostarczania przez czas oznaczony.
62. Bieg terminu do odstąpienia od umowy dla produktów elektronicznych rozpoczyna się od
dnia zawarcia umowy, o którym mowa w ust. 13 paragrafu 5.
63. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować
Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego
oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem
formularza kontaktowego dostępnego na stronie www). Aby zachować termin do
odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania
przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia
od umowy.

64. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania
oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie
dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Produktu, z zastrzeżeniem ust. 11 i
13 niniejszego paragrafu.
65. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,
jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu,
który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
66. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu
fizycznego lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi wcześniej.
67. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu fizycznego inny niż najtańszy
możliwy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ma obowiązku
zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
68. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkty fizyczne do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak
nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin
jest zachowany, jeżeli Konsument przed upływem terminu 14 dni odeśle zwracany Produkt
fizyczny na adres Sprzedawcy.
69. Konsument jest zobowiązany pokryć bezpośrednie koszty zwrotu Produktu fizycznego
tytułem odstąpienia od umowy (koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy).
70. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu fizycznego
będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.
71. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sklep w
momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana
do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na
co Klient wyraża zgodę.  
11. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów Sklepu będących Przedsiębiorcami.
72. W przypadku sprzedaży Produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art.
558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za
wady fizyczne i prawne rzeczy.
73. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć
umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu konta Klienta
ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi
stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną. Nie rodzi to żadnych roszczeń w
stosunku do Sprzedawcy.
74. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy zwartej z Klientem niebędącym
Konsumentem bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej

zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą
elektroniczną. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
75. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący
Konsumentem zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy
danym rodzaju przesyłki. Niezwłocznie powinien dokonać czynności mających na ustalenia
odpowiedzialność przewoźnika. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi
odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do
przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
76. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami, Sprzedawca ma prawo samodzielnie
wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w
całości albo części, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności albo
zawarcia umowy sprzedaży.
77. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy (Klienta) z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży, jest ograniczona do
wysokości zapłaconej ceny Produktu oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży i
złożonego Zamówienia, w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. Sprzedawca nie
ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.
78. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest
konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi
właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
12. Postanowienie dotyczące przedsiębiorców na prawach konsumenta
1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest taki przedsiębiorca, który dokonuje zakupów
w Sklepie, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie
posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach
konsumenta.
79. Przedsiębiorcę, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, będą dotyczyć
postanowienia niniejszego regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.: usług
świadczonych drogą elektroniczną, odstąpienia od umowy przez Konsumenta, reklamacji i
rękojmi w zakresie ograniczonym art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 385/5,
art. 556/4, art. 556/5 i art. 576/5 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się
postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców.
80. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy regulamin podczas procesu
zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych
paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a
w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art.
38a ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób.
81. Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu przesłanym
do Sprzedawcy lub w inny sposób, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa
sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością
gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w
szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie

przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na
dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać.
Formularze stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.
13. Prawa własności intelektualnej, licencja, prawa autorskie
1. Produkty fizyczne dostępne w Sklepie, mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i
stanowią własność intelektualną Sprzedawcy.
82. Klient akceptując niniejszy Regulamin uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki
towarowe związane z Sklepem należą do Sprzedawcy (lub posiada on odpowiednie
licencje) i podlegają prawnej ochronie, a w szczególności przepisom, o których mowa w
ustępie powyższym.
83. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu fizycznego lub elektronicznego w sposób
sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie, Klient obowiązany jest uzyskać
pisemną zgodę Sprzedawcy.
84. Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego logotypu w wykazie klientów Sprzedawcy,
udzielając mu tym samym licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i
terytorialnie na korzystanie do celów prowadzonej przez Sprzedawcę działalności na
następujących polach eksploatacji: utrwalanie w zakresie zapisu metodą cyfrową w pamięci
komputera i w sieci Internet, zwielokrotnianie dowolną techniką, rozpowszechnianie w
Sklepie, na stronach Sprzedawcy i w mediach społecznościowych, publiczne wyświetlanie,
bez prawa do sublicencji.
85. Wszelkie treści, materiały elektroniczne i  Produkty elektroniczne oraz usługi świadczone
przez Sprzedawcę, dostępne w Sklepie, stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej
i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy lub osób trzecich.
86. Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do
udzielania sublicencji na korzystanie z przedmiotu umowy/produktu. Klient w ramach
umowy upoważniony jest do korzystania z Produktu jedynie na własne potrzeby, bez
ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
a) Wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx.,
jeśli wynika to ze specyfiki Produktu i/lub opisu Produktu,

87. Licencja, o której mowa w ust. 6 jest ważna przez czas trwania dostępu do Produktu. Okres
dostępu do danego Produktu, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie
danego Produktu, a jeśli nie napisano inaczej zostaje udzielona na 365 dni od dnia
Zamówienia. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie
dokonywanej przez Klienta. 
88. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Produktu, jak i jego części: 
a) udostępniania i prezentowanie Produktu osobom trzecim, 
b) publikowania Produktu niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej
w instrukcji lub komentarzach,
c) kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek. 

89. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie Produktów
udostępnionych przez Sprzedawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić
odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego
odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub
niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
90. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu w sposób sprzeczny z wskazanym
w niniejszym Regulaminie, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy. 
14. Dane osobowe i pliki cookies
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych Klienta jest HAS Maciej Has, NIP: 551-227-9829,
REGON: 122915937, zwany w Regulaminie również Sprzedawcą. Administrator
samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z
Administratorem możesz się używając poniższych danych: e-mail: info@hasconnect.pl.
Numer telefonu: +48 535 530 656 lub pisemnie na adres Administratora.
91. Dane osobowe Klienta podawane w formularzach znajdujących się w Sklepie będą
przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do
zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla
wykonania tej umowy (realizacji zamówienia Produktu) a następnie obsługi Klienta
związanej z zawartą umową.
92. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na
następujących podstawach prawnych: a) wystawienia faktury i spełnienia innych
obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
b) realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych –
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
c) rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
(niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
e) kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art.
6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
f) przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
(prawnie uzasadniony interes administratora);
g) tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie
uzasadniony interes administratora);
h) archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć
wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora);
i) wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Sklepu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
a) RODO (zgoda);
j) w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
93. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z
realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich
niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

94. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez
okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z
usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.
95. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na
przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu,
dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter) czy systemu
płatności, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w
prace sklepu internetowego, itp.
96. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług
np. Facebook, Instagram, LinkedIn, Google, Microsoft, Zoom dane mogą być
przekazywane do państw trzecich np. do Stanów Zjednoczonych. Będą one przekazywane
jednak tylko tym odbiorcom, którzy przystąpili do tzw. Tarczy Prywatności – Privacy Shield
lub tym, którzy gwarantują odpowiednią ochronę danych osobowych poprzez:
a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu
do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,
c)  stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ
nadzorczy.
97. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie
obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo
do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie
obowiązujące przepisy prawa.
98. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje
dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na
przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
99. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował
automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.
100. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z
korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne
odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności
środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby
nieuprawnione.
101. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych
wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, oraz polityka plików cookies
zostały opisane w Polityce prywatności .
15. Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i dochodzeń roszczeń Klienta

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z
zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego.
Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
102. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do: zwrócenia się do
stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu
wynikłego z zawartej umowy, zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego
zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą, bezpłatnego skorzystania z pomocy
powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której
statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
103. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie
internetowej  http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych
powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których
zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów
Inspekcji Handlowej.
104. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod
adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr . Platforma służy rozstrzyganiu sporów
pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia
sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży
lub umowy o świadczenie usług.
105. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania
reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych
wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z
postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.
16. Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w
języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
106. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w
zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu,
zmiany technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie
internetowej Sprzedawcy na podstronie: Regulamin.
107. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu
obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
108. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się
niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy
konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.

109. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest
konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom
właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
110. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest
konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi
właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
111. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o
prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)